• Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. www.e-woff.com  jest serwisem internetowym, którego właścicielem jest Formaadi Group Marta Grzelińska, 72-001 Kołbaskowo, Kamieniec 31, NIP: 852-191-08-32, info@e-woff.com
 2. Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Użyte w niniejszym regulaminie określenia, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:
  1. Regulamin – niniejszy regulamin;

  2. Serwis – witryna internetowa dostępna pod adresem:  www.e-woff.com

  3. Operator/Sprzedający – Formaadi Group Marta Grzelińska, 72-001 Kołbaskowo, Kamieniec 31, NIP: 852-191-08-32, info@e-woff.com

  4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

  5. Klient – Użytkownik dokonujący zakupu wybranego przez siebie Towaru za pośrednictwem Serwisu;

  6.    Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

  7. Towar – asortyment związany z wieszakami na medale

  8. Konto – część Serwisu dostępna po zalogowaniu się Użytkownika, określona adresem e-mail Użytkownika oraz zabezpieczona hasłem dostępu;

2. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu poprzez skrzynkę pocztową e-mail oraz przeglądarkę internetową.
 2. W celu skorzystania z pełnej funkcjonalności niektórych usług dostępnych w Serwisie, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies.
 3. Operator uprawniony jest do prowadzenia prac konserwacyjnych w Serwisie, które mogą powodować czasowe utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania, będzie publikowany na stronie głównej Serwisu, przed rozpoczęciem ww. prac.
 4. Operator uprawniony jest  do umieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu.
 6.  Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu przez Użytkowników w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, w tym w sposób naruszający uzasadnione interesy Operatora oraz osób trzecich.

 3. REJESTRACJA I USUNIĘCIE KONTA

 1. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 2. Użytkownik zakładając Konto musi skorzystać z formularza rejestracyjnego, w którym zamieścić należy adres e-mail i wpisać hasło dostępu.
 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na adres e-miał wiadomość z linkiem aktywacyjnym, po jego uruchomieniu następuje potwierdzenie rejestracji Konta.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie dane służące do logowania do Konto. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wynikłe z udostępnienia osobom trzecim danych umożliwiających dostęp do Konta.
 5. Operator zapewnia stały dostęp Użytkownikom do ich danych, w tym nieograniczoną możliwość ich edycji i zmian, w tym ich usunięcia.
 6. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania Konta na inne podmioty bez uprzedniej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Użytkownik w każdym czasie uprawniony jest do usunięcia Konta.
 8. Operator uprawniony jest do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika (usuniecie Konta nastąpi w terminie 7 [słownie: siedem] dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego jego podstawę). 

4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, FORMY DOSTAWY I PŁATNOŚCI

 1. Serwis umożliwia składanie zamówień na Towary przez 7 (słownie: siedem) dni w tygodniu i 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 Regulaminu.
 2. W celu złożenia zamówienia Użytkownik zobowiązany jest: dokonać wyboru Towarów; wprowadzić dane płatnika, wybrać sposób dostawy i płatności. Wraz ze złożeniem zamówienia Użytkownik potwierdza, iż zamówienie łączy się z obowiązkiem zapłaty za Towar.
 3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, oznacza, iż składa on Operatorowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży, a wysłane przez Operatora potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail, stanowi oświadczenie o przyjęciu powyższej oferty.
 4. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawierające: numer zamówienia, wykaz zamówionych Towarów, wartość zamówienia, dane Klienta oraz wybrany sposób płatności i dostawy.
 5. Zamówienie realizowane jest od 1 do 4  dni roboczych, od zaksięgowania wpłaty należności na rachunku bankowym Operatora. W razie płatności za pobraniem, zamówienie realizowane jest od 1 do 4 dni roboczych, od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Operatora.
 6. Wszystkie Towary oferowane w Serwisie są dostępne w ofercie stałej (na karcie produktu określony jest ilościowy stan magazynowy). Wieszaki spersonalizowane , a nie będące na stronie wymagają specjalnego zamówienia, wtedy czas realizacji  zamówienia  może wydłużyć się do 8 dni.
 7. W przypadku niedostępności zamówionego Towaru, Operator informuje Klienta o stanie zamówienia, a Klient podejmuje decyzję o dalszym sposobie realizacji zamówienia tj.:
  1. częściowa realizacja – Operator realizuje zamówienie wyłącznie w zakresie dostępnych Towarów, a zwolniony zostaje z obowiązku realizacji za Towary niedostępne;
  2. oczekiwanie na realizację – Klient zgłasza Operatorowi gotowość poczekania na realizację zamówienia, aż Towar będzie dostępny;
  3. anulowanie całości zamówienia
   – Klient zwalania Operatora z obowiązku realizacji zamówien– w przypadku podpunktu 1) i 3), gdy Klient dokonał płatności za zamówiony Towar, Operator zwróci Klientowi należność w ciągu 3 (słownie: trzech) dni roboczych.
 8. Serwis realizuje dostawy na terenie całej Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej, Poczty Inpost bądź firmy kurierskiej.
 9. Czas realizacji dostarczenia przesyłki i koszty dostawy zależą od wybranego sposobu doręczenia, które wskazane są Klientowi podczas wyboru sposobu dostawy. Informacja o koszcie dostawy wyświetlana jest w module ‚koszyk sklepu’ – z możliwością wyboru proponowanego wariantu. W przypadku przesyłki kurierskiej i płatności przelewem koszt wynosi 18 (słownie: osiemnaście) złotych, przy płatności za pobraniem 22 (słownie: dwadzieścia dwa) złote. W przypadku płatności na konto  i wysyłki Pocztą Polską , koszt przesyłki to 15 zł(piętnaście)
 10. Serwis wyróżnia następujące formy płatności:
  1.       przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia wpłynięcia wpłaty na konto;
  2. pobranie przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;
  3. płatność online przy pomocy systemu płatności – realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia poprawnie wykonanej operacji od operatora płatności.
  4. Operatorem kart płatniczych jest DotPay i Paypal

5. CENY

 1. Zamieszczone w Serwisie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki.
 2. Podana cena w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą Użytkownika.

 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszystkie oferowane i dostarczane Towary są wolne od wad fizycznych i prawnych. W przypadku wystąpienia wady Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tego tytułu.
 2. Każdy Towar może być reklamowany z zgodnie przepisami  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny w zakresie dotyczącym rękojmi, jeżeli w ciągu 2 (słownie: dwóch) lat od wydania Towaru Klientowi, zostanie stwierdzona wada.
 3. W sytuacji wystąpienia wady Towaru, Klient może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany Towaru na nowy, naprawy Towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór żądania zależy od preferencji Klienta.
 4. Reklamacje należy zgłosić Sprzedawcy w dowolnej formie np. elektronicznej na adres e-mail: info@e-woff.com lub wysłać listem na adres: 72-001 Kołbaskowo, Kamieniec 31. W reklamacji należy określić wadę oraz wskazać swoje żądanie w ramach rękojmi. Użytkownik może skorzystać z wzoru reklamacji, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Reklamowany Towar należy odesłać na adres: 72-001 Kołbaskowo, Kamieniec 31.
 6. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy albo w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.
 7. Sprzedawca musi wymienić Towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Jeżeli żądanie reklamacyjne dotyczy naprawy Towaru, wymiany Towaru na nowy, obniżenia ceny Towaru, to na Sprzedawcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.
 8. Koszty poniesione przez Klienta związane z odesłaniem reklamowanego Towaru, podlegają zwrotowi przez Sprzedawcę.

 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.
 2. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać Sprzedającemu na adres: 72-001 Kołbaskowo, Kamieniec 31lub adres e-mail info@e-woff.com
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru tytułem odstąpienia od umowy.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni (słownie: czternastu) od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. W przypadku, gdy Konsument dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument podał numer rachunku bankowego, na który zostaną zwrócone środki oraz wyraził zgodę za zwrot środków pieniężnych w taki sposób.
 7. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, nie przysługuje w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

8. NEWSLETTER

 1. Newsletter to usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych broszur oraz innych informacji na adres e-mail, pochodzących od Operatora.
 2. Zapisanie się na newsletter jest możliwe poprzez dodanie adresu e-mail w dostępnym w Serwisie formularzu zapisu oraz wyrażenie przez Użytkownika w odpowiednim okienku, zgody na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na wskazany w adres e-mail.
 3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newsletter wysyłając wiadomość e-mail do sklepu na adres info@e-woff.com

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

 1. Dokonując rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik ma możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zachowując jednocześnie prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych (ADO).
 3. Sprzedawca informuje, iż przestrzega zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe, ADO będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji zamówienia oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą; i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisach powszechnie obowiązujących oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego działu.
 5. ADO osoby udostępniające swoje dane osobowe o prawie do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z art. 32 – 35 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem pośrednika sprzedaży przelewy24 oraz firm kurierskich i dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki.
 6. W czasie wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem z Serwisu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny, służąc optymalizacji korzystania z witryny. W Serwisu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. Stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Serwis korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.
 8. Użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania bądź ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności witryny Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

10. ZMIANA REGULAMINU

 1. Regulamin w pierwotnym brzmieniu wchodzi w życie w momencie zamieszczenia jego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Operator jest uprawniony do zamiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się na stronie głównej Serwisu i staje się skuteczna wobec Użytkowników w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu udostępnienia treści zmienionego Regulaminu w Serwisie. Wszelkie czynności realizowane w Serwisie przed wejściem w życie zmian są regulowane na zasadach dotychczas obowiązującego Regulaminu. Dalsze korzystania z Serwisu oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie, zaś odmowa akceptacji nowego Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych i zaprzestaniem korzystania z Serwisu.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Strona Serwisu oraz poszczególne strony internetowe, w tym zamieszczone w nich treści stanowią przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie lub inne publiczne rozpowszechnianie ww. materiałów wymaga zgody Operatora.
 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 4. Integralną część Regulaminu stanowią: załącznik nr 1 Reklamacja Towaru oraz załącznik nr 2 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny  (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.